TРЗ Услуги

Свържете се с нас и нашия екип ще отговори на въпросите ви.

“Партньорството с Гарита ни кара да се чувстваме сигурни относно счетоводната отчетност и данъчните ни задължения, и имаме възможността да фокусираме усилията си в разрастването на бизнеса”

Ваня Дяксова
Управител, “Венера Козметикс”

ТРЗ ОБСЛУЖВАНЕ

В екипа на счетоводна къща „Гарита“ присъстват специалисти, които работят само труд и работна заплата. Те осигуряват коректна и навременна отчетност на възнагражденията на персонала, полагаемите отпуски, графици на работа и всичко друго свързано с организацията на труда и работното време, съобразно законовите изисквания.

УСЛУГИТЕ НИ ВКЛЮЧВАТ

  • Документиране на трудовите правоотношения в дружеството и администрирането на трудови договори, включително за сключване, прекратяване и промяна на такива.
  • Изготвяне на ведомости за работни заплати и свързаните с тях документи за касово или банково изплащане на дължимите възнаграждения.
  • Оформяне на трудови, осигурителни книжки, както и документи за пенсиониране.
  • Изготвяне на справки за персонала, издаване на служебни бележки, сметки за изплатени суми, справки за НСИ и т.н.
  • Своевременно известяване при промени в законовата и данъчна уредба касаещи служителите или облагането на трудовите правоотношения.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

ТРЗ значи труд и работна заплата.

Минималния праг за осигуряване в страната при 8 часов работен ден е 780лв на месец, а максималният 3400лв. Социалните разходи и дължимите данъци по един стандартен трудов договор са в размер на 32.7% върху основното възнаграждение на служителя. Те се поделят между работник и работодател в размер 13.78%/18.92%, като на служителя следва да се удържи 10% данък общ доход след приспадане на дължимите осигуровки.

Вноските за социално и здравно осигуряване се дължат до 25-то число на всеки следващ месец. Задължението за внасянето им има работодателя, като при невнасянето им не следва да има последици за служителя.

Ведомостите за работна заплата са с един от най-дългите задължителни срокове за съхранение от всички счетоводни документи – 50 години. При ликвидация на дружество, тези ведомости се предават в централния архив на НОИ и при тяхната липса или увреденост процеса на ликвидация не може да бъде завършен. Счетоводна къща „Гарита“ има собствен архив, който клиентите ни могат да използват за надлежно съхранение на тяхната документация.

Доверете се на нашата експертност и опит