Консултиране

Свържете се с нас и нашия екип ще отговори на въпросите ви.

“Партньорството с Гарита ни кара да се чувстваме сигурни относно счетоводната отчетност и данъчните ни задължения, и имаме възможността да фокусираме усилията си в разрастването на бизнеса”

Ваня Дяксова
Управител, “Венера Козметикс”

КОНСУЛТИРАНЕ

Благодарения на над двадесет и пет годишния ни опит, екипът на счетоводна кантора „Гарита“ предлага широк спектър от консултации в областта на счетоводството и данъчното облагане, които могат да помогнат на нашите клиенти да управляват своите финанси и данъци ефективно.

УСЛУГИТЕ НИ ВКЛЮЧВАТ

 • Счетоводно консултиране – нашите счетоводители предлагат консултации по всички аспекти на счетоводството, включително изготвяне на финансови отчети, балансови справки, разходи и приходи, отчитане на активи и пасиви и други счетоводни процеси. Те могат да помогнат на клиентите да разберат счетоводните стандарти и правила и да подобрят ефективността и точността на техните счетоводни операции.
 • Данъчно консултиране – консултации относно данъчните изисквания и стратегии за оптимизиране на данъчните задължения. Те могат да помогнат на клиентите да разберат и спазват приложимите данъчни закони и разпоредби, да идентифицират данъчни облекчения и изключения, както и да изградят данъчни стратегии, които максимизират данъчните ползи и намаляват данъчното бреме.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

В общия случай работим на месечен абонамент. Цената на абонамента зависи от обема на работа за административния ни персонал, оперативни и главни счетоводители.  Този обем се определя на база на няколко други фактора, например:

А) Заетост на административен персонал:

 • интернет банкиране;
 • хартиени платежни;
 • архивиране на документи;
 • подредба на документи за осчетоводяване;
 • издаване на продажбени фактури;

 

Б) Заетост на оперативен счетоводител 

 • икономическа дейност на фирмата (производство, търговия, услуги, акцизни стоки, криптовалути и т.н.);
 • брой на първични и вторични счетоводни документи;
 • брой служители и текучество на персонала;
 • банкови сметки (местни и в чужбина, в левове и други валути);
 • регулярна нужда от счетоводни справки;
 • регистрация по ЗДДС.

 

В) Заетост на главен счетоводител

 • коректност на клиента относно сроковете с които работим и предоставянето на нужните ни документи своевременно;
 • тип контрагенти (физически и юридически лица от България, Европа, трети страни);
 • възстановяване на ДДС;
 • размер на паричните потоци;
 • особени сделки;
 • данъчни консултации;
 • годишно приключване;
 • съставяне на междинни финансови отчети; 
 • регулярна нужда от предефинирани мениджмънт репорти.

Обслужваме клиенти в различни сфери на икономиката, обикновено фирми с персонал до 100 човека – адвокатски дружества, търговци на едро и дребно, онлайн търговци, брокери на недвижими имоти, логистични фирми, рентиери, ресторантьори, производители, интериорни студиа, строителни надзори, строители, преводачески агенции и други. 

Работим както на български, така и на английски език, като обслужваме няколко дружества с чуждестранни собственици.

Имаме счетоводители, които работят само счетоводна работа, както и такива, които работят само труд и работна заплата. Във времето сме се убедили, че това е правилният подход. Така имаме възможност да оптимизираме вътрешните и външните обучения, с цел по-задълбочена специализация на служителите ни. 

Управителя на кантората ни има повече от 30 години опит в счетоводната материя и е наясно с дейността на всеки един от клиентите ни. Всички приключвателни операции, както и изготвянето на междинни и крайни финансови отчети се правят лично от него с цел най-високо качество на предоставяната услуга.

Мениджмънта на счетоводна къща Гарита общува с мениджмънта на клиентите ни. Служителите ни обикновено общуват с административния персонал на клиента. Предпочитаме да не общуваме с контрагенти на клиенти, нито със служители на клиента, необвързани с административни процеси

Да, всеки наш клиенти подписва споразумение за обработка на лични данни, където са дефинирани всички детайли относно боравенето ни с лични данни и конфиденциална информация.

Задължително лична среща. Важно е за нас да работим с хора, с които се разбираме и споделяме сходни цели, и ценности. Важно е също да сме сигурни, че можем да дадем на потенциален клиент, това от което той има нужда. 

Следва подписване се стандартни документи – договор за счетоводно обслужване, споразумение за обработка на лични данни и конфиденциална информация.

Доверете се на нашата експертност и опит