Често задавани въпроси

В общия случай работим на месечен абонамент. Цената на абонамента зависи от обема на работа за административния ни персонал, оперативни и главни счетоводители.  Този обем се определя на база на няколко други фактора, например:

А) Заетост на административен персонал:

 • интернет банкиране;
 • хартиени платежни;
 • архивиране на документи;
 • подредба на документи за осчетоводяване;
 • издаване на продажбени фактури;

Б) Заетост на оперативен счетоводител

 • икономическа дейност на фирмата (производство, търговия, услуги, акцизни стоки, криптовалути и т.н.);
 • брой на първични и вторични счетоводни документи;
 • брой служители и текучество на персонала;
 • банкови сметки (местни и в чужбина, в левове и други валути);
 • регулярна нужда от счетоводни справки;
 • регистрация по ЗДДС.

В) Заетост на главен счетоводител

 • коректност на клиента относно сроковете с които работим и предоставянето на нужните ни документи своевременно;
 • тип контрагенти (физически и юридически лица от България, Европа, трети страни);
 • възстановяване на ДДС;
 • размер на паричните потоци;
 • особени сделки;
 • данъчни консултации;
 • годишно приключване;
 • съставяне на междинни финансови отчети;
 • регулярна нужда от предефинирани мениджмънт репорти.

Обслужваме клиенти в различни сфери на икономиката, обикновено фирми с персонал до 100 човека – адвокатски дружества, търговци на едро и дребно, онлайн търговци, брокери на недвижими имоти, логистични фирми, рентиери, ресторантьори, производители, интериорни студиа, строителни надзори, строители, преводачески агенции и други.

Работим както на български, така и на английски език, като обслужваме няколко дружества с чуждестранни собственици.

Имаме счетоводители, които работят само счетоводна работа, както и такива, които работят само труд и работна заплата. Във времето сме се убедили, че това е правилният подход. Така имаме възможност да оптимизираме вътрешните и външните обучения, с цел по-задълбочена специализация на служителите ни.

Управителя на кантората ни има повече от 30 години опит в счетоводната материя и е наясно с дейността на всеки един от клиентите ни. Всички приключвателни операции, както и изготвянето на междинни и крайни финансови отчети се правят лично от него с цел най-високо качество на предоставяната услуга.

Мениджмънта на счетоводна къща Гарита общува с мениджмънта на клиентите ни. Служителите ни обикновено общуват с административния персонал на клиента. Предпочитаме да не общуваме с контрагенти на клиенти, нито със служители на клиента, необвързани с административни процеси

Да, всеки наш клиенти подписва споразумение за обработка на лични данни, където са дефинирани всички детайли относно боравенето ни с лични данни и конфиденциална информация.

Задължително лична среща. Важно е за нас да работим с хора, с които се разбираме и споделяме сходни цели, и ценности. Важно е също да сме сигурни, че можем да дадем на потенциален клиент, това от което той има нужда.

Следва подписване се стандартни документи – договор за счетоводно обслужване, споразумение за обработка на лични данни и конфиденциална информация.

Свържете се с нас и нашия екип ще отговори на въпросите ви.